Gebruikersovereenkomst voor experts

Voor DEELNEMERS aan het platform travwizards.com

I   Toepasselijkheid:
Door gebruik te maken van het platform travwizards.com aanvaardt een deelnemer aan het platform gehouden te zijn aan deze gebruikersovereenkomst.

II   Definities:
Travwizards:
Het platform travwizards.com is een onafhankelijk consumentenplatform dat tot doel heeft om deelnemers aan travwizards.com in contact te brengen met bezoekers aan het platform.

Het platform travwizards.com faciliteert het contact tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker die zich oriënteert over een bestemming of een bepaald reisthema.
Zij doet dit op basis van door de expert zélf verstrekte informatie.

Deze doorverwijzing is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de deelnemer, noch de betreffende bezoeker.  Het platform travwizards.com zélf, biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan; travwizards.com is uitsluitend een communicatie- en promotieplatform.

Travel Response B.V.:
Travel Response B.V., hierna te noemen Travel Response, is eigenaar en beheerder van het platform travwizards.com.

Travel Response verzorgt de actualiteit van de software, de hosting en veiligheid van het platform, alsmede de noodzakelijke updates van en onderhoudswerkzaamheden aan de programmatuur.

Travel Response verzorgt het beheer van het platform en stelt een of meerdere professional(s) aan voor de onafhankelijke selectie voor deelname aan het platform travwizards.com.
Selectiecriteria daarbij zijn het daadwerkelijke specialisme/de expertise van de betreffende aanmelder, het maximaal aantal experts dat voor een bepaalde bestemming of een bepaald thema beschikbaar is op het platform en de aanwezigheid van een voorziening bij de aspirant-deelnemer voor een garantie van reisgelden in geval een reisovereenkomst tot stand mocht komen tussen een expert en een bezoeker.

Alle deelnemers aan travwizards.com worden op een uiterst nauwkeurige wijze geselecteerd op hun deskundigheid. Travel Response heeft geen enkel commercieel belang bij deze selectie, behalve de kwaliteit van de deelnemers en hun aanbod aan het platform.

Travel Response is verantwoordelijk voor de verwerking van de privacygegevens op het platform travwizards.com.

Deelnemer aan het platform:
Deelnemer aan het platform travwizards.com, hierna te noemen “deelnemer”, kunnen zijn: Specialisten in een bepaalde bestemming of type reis, zoals daar zijn informatieleveranciers, reisspecialisten en lokale reisspecialisten die zich onderscheiden met een bijzonder reis- of bestemmingsaanbod voor de bezoeker van het platform travwizards.com.

Aspirant-deelnemer:
Een onderneming of persoon die zich wil aanmelden als deelnemer aan het platform travwizards.com, maar nog beoordeeld moet worden door Travel Response, de eigenaar van het platform. Travel Response beoordeelt of de aanmelder, aspirant-deelnemer voldoet aan de eisen die door haar gesteld worden aan deelnemers aan het platform.

Bezoeker van het platform:
Een bezoeker van het platform travwizards.com wenst gebruik te maken van de diensten of wil informatie verkrijgen van een deelnemer aan het platform.

Informatieleverancier:
Met informatieleverancier wordt op het platform travwizards.com een organisatie bedoeld die zich heeft toegelegd op professionele informatieverstrekking over een land, provincie, streek, stad of thema op het gebied van toerisme, recreatie en reizen in zijn algemeenheid.

Reisspecialist en lokale reisspecialist:
De aangesloten reisspecialist en lokale reisspecialist, hierna te noemen “reisexpert”, is een door Travel Response geselecteerde reisprofessional die zich onderscheidt door zijn uitgebreide kennis en ervaring van een bestemming of een bepaald reisthema.  De reisexpert is een professional die zijn vak verstaat en die, ingeval hij een reisaanbod doet, ervoor zorgt dat bij het sluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. Dit ter bescherming van de reisgelden van de bezoeker.

De reisexpert op het platform travwizards.com verstrekt vrijwillig en vrijblijvend informatie aan de bezoeker.

Reisovereenkomst:
Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een bezoeker van het platform travwizards.com en een deelnemer aan het platform, waarbij de bezoeker aan deze deelnemer opdracht geeft tot het organiseren van een reis. Deze reisovereenkomst wordt geregeerd door vooraf door de expert verstrekte Algemene Voorwaarden die bilateraal tussen de bezoeker en de betreffende deelnemer aan het platform worden overeengekomen.

De publiekspresentatie:
Iedere deelnemer aan het platform travwizards.com verzorgt zélf zijn publiekspresentatie op het platform. De persoonsgegevens, bereikbaarheidsgegevens en bestemmings- dan wel thema-informatie die de deelnemer aan het platform zélf verstrekt, dienen om zijn kennis- en ervaringsprofiel aan de bezoeker kenbaar te maken zodat deze in staat wordt gesteld te selecteren op specifieke bestemmings- en/of thema-deskundigheid van de deelnemer.

De informatie die de deelnemer aan het platform zodoende vrijwillig publiceert, stelt de bezoeker in staat desgewenst contact met de deelnemer op te nemen op de wijze die de deelnemer zélf op het platform gepubliceerd heeft.

De presentatie van alle deelnemers op het platform gebeurt automatisch en is in een voor alle deelnemende experts identiek format. De deelnemer aan het platform is zélf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie op het platform.

Vervolginformatie:
Vervolginformatie is aanvullende informatie die een deelnemer, op verzoek van een bezoeker, aan deze bezoeker verstrekt, nadat een eerder vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek heeft plaatsgevonden.

III   De dienstverlening van het platform travwizards.com
Het platform travwizards.com faciliteert voor de deelnemer op een bepaalde bestemming c.q. van een bepaald reisthema uitsluitend het tot stand brengen van een contact met een bezoeker van het platform.  Het contact tussen bezoeker en deelnemer is altijd een vrijwillig en rechtstreeks contact tussen beide partijen, is geheel vrijblijvend en verplicht beide partijen tot niets.

De deelnemer aan het platform travwizards.com wordt geacht, naar de doelstellingen van het platform, vrijblijvend en professioneel informatie te verstrekken aan een bezoeker, waarbij deze zich vrij voelt informatie te vragen zonder het gevoel te krijgen dat deze informatie bedoeld is om hem aan te zetten tot het aangaan van een overeenkomst of andere verplichting.

Vanuit die vrijblijvende positie is het de uitdaging aan de deelnemer om de bezoeker aan het platform zodanig te adviseren dat deze het eventueel organiseren van een reis toe wil vertrouwen aan de betreffende deelnemer.
Het is geheel aan de bezoeker om op eigen initiatief wél of niet op basis van de kennis en de expertise van de deelnemer een (reis)overeenkomst met deze aan te gaan.

IV  Een reisovereenkomst tussen een bezoeker en een deelnemer
Het contact met, alsmede de verstrekte informatie aan een bezoeker door de aangesloten deelnemer aan het platform travwizards.com is gratis en vrijblijvend.

In het geval dat een contact via het platform travwizards.com mocht leiden tot een wederzijdse overeenkomst tussen bezoeker en deelnemer, is dit een directe overeenkomst die geregeerd wordt door Algemene Voorwaarden van de deelnemer. Ook eventuele bijzondere afspraken komen rechtstreeks tussen beide partijen tot stand.

Travel Response, de eigenaar van het platform, is geen partij en speelt geen rol in enige bilaterale afspraak of overeenkomst tussen een deelnemer aan en een bezoeker van het platform travwizards.com.
Een deelnemer aan het platform travwizards.com betaalt dan ook geen vergoeding/provisie aan Travel Response wanneer een (reis)overeenkomst tot stand komt.

V   Vergoeding door de bezoeker:
Een bezoeker aan het platform travwizards.com is nooit enige vergoeding verschuldigd aan het platform, noch aan een deelnemer aan het platform voor het gebruik van het platform en/of ontvangen advies verkregen middels het platform.

Alleen wanneer nadrukkelijk en van tevoren tussen de deelnemer en een bezoeker wordt overeengekomen dat vervolginformatie en/of een uit te werken offerte of reisvoorstel kosten met zich mee brengt, mag door de aangesloten deelnemer (met goedkeuring vooraf door de bezoeker) kosten in rekening gebracht worden.

In het geval dat een bezoeker een actie zou vragen die de vrijwillige en kosteloze advisering te boven gaat, dient de deelnemer aan het platform dit vooraf aan de bezoeker kenbaar te maken, waarbij deze daar expliciet en schriftelijk vooraf in toe moet stemmen.

Alle afspraken, overeenkomsten en wat dies meer zij tussen deelnemer en bezoeker dienen in voorkomend geval schriftelijk overeengekomen te worden op basis van Algemene Voorwaarden die door de deelnemer aan het platform van tevoren aan de bezoeker verstrekt worden.

VI   Faciliteiten en voorwaarden van het platform travwizards.com:
Het platform travwizards.com biedt een deelnemer aan het platform een groot aantal faciliteiten waarmee hij zich als specialist op het platform kan profileren.

Een bezoeker kan op basis van de in dit artikel genoemde faciliteiten eenvoudig selecteren welke deelnemer dé uitgesproken specialist is om zijn/haar reiswens te realiseren.

Daartoe staan hem ter beschikking selectiecriteria en combinaties daarvan op basis van bestemmingsnaam, locatie op de landkaart, interesses en reisaanbod van de reisexpert, te weten:

Een persoonlijk profiel en bereikbaarheidsprofiel dat in een vaste lay-out op het platform travwizards.com aan de bezoekers gepresenteerd wordt.
In het persoonlijk profiel een selectie van maximaal 4 (vier) zogenaamde “interesses”. Dit selectiecriterium wordt op het platform door bezoekers gebruikt om de expert te selecteren die een aanbod kan doen dat aan zijn specifieke wensen voldoet. De deelnemer aan het platform verklaart met de invulling van de betreffende interesses, dat hij daadwerkelijk op zijn bestemming of in zijn thema een reisaanbod heeft dat aansluit bij die door hem gepubliceerde interesses.
Bij de bestemmingsinformatie een selectie van maximaal 6 (zes) zogenaamde “type reizen”. Dat zijn soorten reizen die (na selectie door de bezoeker – zie voorgaand artikel) door de betreffende deelnemer aan het platform daadwerkelijk op de betreffende bestemming aangeboden kunnen worden.
Locaties op de landkaart (zogenaamde “pins”).
Per bestemming of reisthema kan een deelnemer 3 (drie) zogenaamde “pins” op de landkaart binnen het platform travwizards.com plaatsen. Deze pins dienen bestemming- dan wel thema-gerelateerd te zijn, een en ander conform de uitgebreide instructie op het platform travwizards.com.
De locaties op de landkaart lenen zich in het bijzonder voor de deelnemer om daaraan “bijzondere reiservaringen” te koppelen.

Deelnemers aan het platform travwizards.com worden geacht in hun publiekspresentatie op het platform travwizards.com geen verwijzingen te doen naar bestemmingen of reisthema´s waarvoor zij niet als expert binnen travwizards.com zijn geselecteerd.

In voorkomend geval staat het de beheerder van het platform travwizards.com vrij, in samenspraak met de betreffende deelnemer aan het platform, de tekst verplicht aan te laten passen.

VII   Kwaliteit en verantwoordelijkheid deelnemer-gegevens:
Een deelnemer aan het platform travwizards.com is zélf verantwoordelijk voor de inrichting van zijn account alsmede de bestemmings- en/of themagegevens alsmede fotomateriaal.

Het gebruik van namen, logo´s, teksten, beeldmerken, fotomaterialen en ander presentatiemateriaal (inclusief eventuele aansprakelijkheid voor het gebruik van rechten) komt volledig voor, en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer aan het platform.

Travel Response sluit expliciet iedere aansprakelijkheid daarvoor uit en neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele materialen waarop rechten van derden van toepassing zouden zijn.

Beeldmerken, fotomaterialen en ander presentatiemateriaal gepubliceerd door Travel Response zélf, blijven eigendom van Travel Response en mogen uitsluitend gebruikt worden als digitale presentatie op travwizards.com. Travel Response is daarbij verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid voor het gebruik van rechten van deze materialen.

VIII   Het gebruik van de privacygegevens van de deelnemer:
Met de aanvraag om deelnemer te worden aan het platform travwizards.com verklaart de aspirant-deelnemer dat hij in alle vrijheid en ondubbelzinnig toestemming geeft aan Travel Response om tot nader order de persoonsgegevens, bereikbaarheidsgegevens en overige deelnemergegevens die de deelnemer in zijn account invult, beschikbaar te stellen voor publicatie op het platform travwizards.com alsmede de automatische plaatsing op de overkoepelende landenwebsite van travwizards. De bepalingen in de onderhavige gebruikersovereenkomst zijn eveneens van toepassing op de overkoepelende landenwebsite van travwizards.

Travel Response zal de verstrekte gegevens voor géén ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld zijn in het kader van de presentatie van de deelnemer en waarvoor deze toestemming heeft gegeven.

Deelnemers aan het platform bepalen zélf via welke communicatiemiddelen zij op welk moment voor bezoekers bereikbaar zijn en zorgen dat deze informatie en bereikbaarheid ook feitelijk actueel blijft. Daartoe staat hen 24/7 middels een inlogcode de toegang naar hun accountgegevens en bestemming(en) ter beschikking.

Na afloop van een lopende abonnementsperiode en/of advertentieopdracht kan de deelnemer aan het platform zijn toestemming tot publicatie van zijn gegevens eenvoudig intrekken of laten verwijderen door een verzoek te zenden aan travwizards middels een e-mail naar: info@travwizards.com.

Na intrekking van de toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van travwizards.com, inclusief het overkoepelende landenplatform, verwijderd en eindigt de registratie van de verstrekte persoonsgegevens.

Het tussentijdse (gedurende een lopend contract) verwijderen van de gegevens door een deelnemer aan het platform zélf, geeft de deelnemer geen recht op teruggave van een reeds overeengekomen abonnements- of advertentieperiode.

In dit kader verwijzen wij naar de Privacy Policy van travwizards, gepubliceerd op het platform travwizards.com.

Op het platform travwizards.com staan de rechten gepubliceerd met betrekking tot de geregistreerde gegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Travel Response is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Rechten van de deelnemer aan het platform m.b.t. zijn geregistreerde gegevens volgens de AVG:   Recht op inzage in de gegevens en rectificatie, het wissen en/of aanvullen van de gegevens/ het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ het recht op het overdragen van gegevens aan derden/ het recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / het recht op een “menselijke blik bij besluitvorming” / het recht op bezwaar / het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

IX   Voorwaarden deelname aan het platform travwizards.com:
Deelname aan het platform travwizards.com is immer een deelname op persoonlijke titel en persoonlijke expertise van de deelnemer met betrekking tot een bestemming of reisthema. Het is aan Travel Response om te beoordelen of een aspirant-deelnemer voldoet aan de criteria van voldoende expertise.  Travel Response beoordeelt e.e.a. op basis van door de aspirant-deelnemer verstrekte gegevens en heeft het recht deze desgewenst te controleren.

Travel Response selecteert professioneel en naar beste weten wie als deelnemer aan het platform geplaatst wordt en kan aspirant-deelnemers op hun werkelijke hoedanigheid van expert voor een bestemming en/of thema selecteren. Travel Response heeft het recht om deelnemers aan het platform te aanvaarden dan wel (met motivatie) te weigeren.

Het staat Travel Response vrij, om een maximumaantal deelnemers voor een bepaalde bestemming of thema toe te laten op het platform en bij het bereiken van dit maximale aantal, nieuwe aanmelders voor deze bestemming en/of dit thema te weigeren.

Het niet accepteren van een deelnemer voor een bepaalde bestemming of reisthema kan zijn oorzaak vinden in het niet voldoende beantwoorden aan de criteria van expertise, maar ook omdat een maximaal aantal toegestane deelnemers op een bestemming of voor een reisthema, naar het oordeel van Travel Response, is bereikt.

De eindbeslissing om een aspirant-deelnemer wél of niet toe te laten tot het platform ligt te allen tijde bij Travel Response, waarbij Travel Response zich onder andere bedient van objectieve maatstaven van kennis en ervaring van de betreffende aspirant-deelnemer.

X   Wijziging status deelnemer tijdens deelname aan travwizards.com
Deelnemers aan het platform travwizards.com verplichten zich om informatie op hun publiekspagina actueel te houden.

Zij zijn gehouden om belangrijke informatie die van invloed kan zijn op hun deelnemerschap onverwijld aan Travel Response, de eigenaar van travwizards.com, mede te delen. Travel Response beoordeelt of ongewijzigde voortzetting van deelname aan het platform op basis van de nieuwe situatie mogelijk is.

Travel Response legt de deelnemers aan het platform de verplichting op dat wanneer een deelnemer een reisaanbod aan een bezoeker zou doen, deze ervoor zorgt dat bij het sluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. Dit ter bescherming van de reisgelden van de bezoeker.

Het einde van het deelnemerschap aan een garantiefonds of de omstandigheid dat een deelnemer aan het platform niet (langer) in staat is aan de voorgenoemde verplichting tot garantstelling van reisgelden te voldoen, is in ieder geval een reden om automatisch en per direct de deelname van de betreffende deelnemer aan het platform travwizards.com stop te zetten. De gepubliceerde gegevens van de expert worden alsdan tot nader order opgeschort.

Voorstaande omstandigheid is geen reden voor restitutie van reeds betaalde gelden (abonnementsgelden en/of advertentiegelden) aan de deelnemer.

Na herstel door de betreffende deelnemer van de verplichte conditie van garantstelling van reisgelden, wordt de account van de deelnemer zonder extra kosten voor de resterende periode van zijn abonnement opnieuw geactiveerd inclusief het actief maken van eventueel vooruitbetaalde advertenties.

XI   Vergoeding voor het gebruik van het platform:
Een deelnemer betaalt voor het plaatsen van zijn gegevens op het platform travwizards.com abonnementskosten aan Travel Response.  De deelnemer onderwerpt zich daarmee aan de Algemene Voorwaarden voor bezoekers welke op het platform van travwizards.com vermeld staan, alsmede de onderhavige Gebruikersovereenkomst.

Daarnaast staat het de deelnemer aan het platform vrij om gebruik te maken van de advertentiefaciliteiten op het platform, waarvoor een vergoeding aan het platform travwizards.com verschuldigd is.

Travwizards vraagt geen provisie, geen bemiddelings-fee en geen servicekosten omdat in geval van een reisovereenkomst tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker, deze overeenkomst altijd rechtstreeks tussen beide partijen plaatsvindt waarbij Travel Response noch in uitvoering, noch in verantwoordelijkheid enige rol speelt.

Na het verstrijken van de overeengekomen en door Travel Response geaccepteerde abonnementsperiode voor de betreffende aan de deelnemer bevestigde bestemming en/of het betreffende reisthema op het platform, worden alle door de deelnemer ingevoerde gegevens van de publiekspresentatie verwijderd.

Volgens de Privacy Policy van travwizards, heeft de voormalige deelnemer aan het platform het recht om alle door hem ingevoerde gegevens uit het systeem te laten verwijderen, een en ander conform het gestelde in de Privacy Policy.

XII   Adverteren op het platform:
Travwizards stelt binnen haar platform deelnemers in staat om vrijwillig en tegen betaling gebruik te maken van advertentiemogelijkheden op het platform. Daarnaast verstrekt travwizards aan haar deelnemers een speciale bannerfaciliteit die door de experts kosteloos en naar believen extern gebruikt kan worden.

Travel Response legt als eigenaar van het platform travwizards.com voor adverteren op het platform, pér periode en pér soort advertentietarieven en maximaal toegestane hoeveelheid advertenties in het systeem vast. Alle vermelde tarieven op het platform zijn exclusief btw.
De deelnemer aan het platform maakt zijn/haar eigen selectie voor een periode en advertentiesoort. Na betaling van de van toepassing zijnde advertentietarieven wordt de advertentie actief of gereserveerd voor de periode die de deelnemer aan het platform heeft opgegeven. Advertenties kunnen vooruit gereserveerd worden op het platform. Vooruit-reserveringen dan wel advertenties zullen alleen geaccepteerd worden wanneer deze vallen binnen de abonnementsperiode van de deelnemer. Er kan alléén geadverteerd worden op het platform in een periode dat een abonnement op het platform travwizards.com van toepassing is.

Travwizards behoudt zich het recht voor om ondersteunende advertenties op de website te plaatsen die niet conflicteren met de belangen van de deelnemers.

XIII   Kwaliteit en continuïteit van het platform travwizards.com:
Het kan nodig zijn om geplande of ongeplande reparaties of onderhoud aan het systeem van travwizards uit te voeren, óf het product op afstand te repareren of op te waarderen, waardoor de kwaliteit van de services tijdelijk kan verminderen of in een gedeeltelijke of volledige uitval van het product kan resulteren.

Travel Response zal eventuele wijzigingen/verbeteringen die voortkomen uit voortschrijdend inzicht op kosten van Travel Response aanbrengen. Zij kan daarbij op elk moment een onderdeel aan het softwareproduct toevoegen, wijzigen of stopzetten zolang dit de werkzaamheid van de software verbetert, zonder dat dit de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk verhoogt.

Travel Response zal zich inspannen dergelijke reparaties of onderhoud uit te voeren in tijden die de minste verstoring van de activiteit van de gebruiker veroorzaken.

XIV   Onjuiste, dan wel onvolledige gegevens:
Wanneer onverhoopt mocht blijken dat een deelnemer aan het platform zich met onjuiste of onvolledige gegevens als deelnemer heeft aangemeld of aangemeld blijft, heeft Travel Response het recht om deze expert van het platform te verwijderen zonder dat zij aan de betreffende deelnemer enige vergoeding of schadeloosstelling verplicht is.

In het geval van herhaalde overtreding van de afspraken door een deelnemer, fraude, onjuiste verstrekte gegevens of in geval van moedwillig misbruik van het platform heeft Travel Response het recht om een deelnemer de deelname en toegang middels zijn account tot het platform op te schorten of te beëindigen.
In voorkomend geval heeft de betreffende deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van gelden voor geleverde dan wel nog te leveren diensten.

De deelnemer vrijwaart Travel Response voor iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van onjuistheden of onrechtmatige uitingen in het account/profiel van de expert.

XV   Beëindiging door schending:
In geval van een wezenlijke schending van deze overeenkomst door een van beide partijen, kan de niet-inbreuk makende partij deze overeenkomst beëindigen door de schendende partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de aard van de schending in redelijke details en de intentie van de niet-overtredende partij om te beëindigen.
Indien de schending niet wordt opgelost binnen de periode die eindigt 30 (dertig) dagen na de aflevering van de kennisgeving tot beëindiging, wordt deze overeenkomst automatisch beëindigd.

XVI   Beperking van aansprakelijkheid:
De informatie op het platform travwizards.com wordt geacht door de experts met grote zorg samengesteld te zijn, om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is.

De gegevens op het platform en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing vooraf, gewijzigd worden zonder opgaaf van reden.
Travel Response, de eigenaar van travwizards.com, is hiervoor niet aansprakelijk.

Travel Response is niet aansprakelijk met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van het platform travwizards.com, informatie die verstrekt wordt door de aangesloten deelnemers van het platform, of de kwaliteit van een geleverd product of dienst door een deelnemer.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Travel Response niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform, promoties of overeenkomsten met derden.

In elk geval is de maximale totale aansprakelijkheid van Travel Response onder of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de travwizards-software en diensten door de deelnemer, beperkt tot het bedrag van de door de deelnemer betaalde vergoedingen in de afgelopen 6 maanden.

XVII   Toepasselijk recht:
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

In het geval van een geschil zullen partijen proberen dit geschil op te lossen door middel van mediation. Slechts indien partijen hun geschil niet kunnen oplossen middels mediation, zullen zij hun geschil voorleggen aan de rechter.

Behandeling van eventuele geschillen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in ´s Hertogenbosch, tenzij dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank aanwijzen.

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Deze gebruikersovereenkomst is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 56402554.

Travel Response B.V.