ALGEMENE VOORWAARDEN TRAVWIZARDS.COM

Het platform travwizards.com is een onafhankelijk reisplatform dat tot doel heeft om bezoekers van travwizards.com in contact te brengen met deelnemers aan het platform. Het platform travwizardsd.com faciliteert het contact tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker die zich oriënteert over een bestemming of een bepaald reisthema. Deze doorverwijzing is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer. Het platform travwizards.com zélf, biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan;  Travwizards.com is uitsluitend een communicatie- en promotieplatform.

pdf algemene voorwaarden

Travwizards.com is een gratis consumentenplatform waar bezoekers professionele reisexperts ontmoeten die elk gespecialiseerd is in een bepaalde bestemming of reisthema. Het platform biedt uitstekende zakelijke mogelijkheden voor erkende reisexperts, reisbranche-ondernemers en verkeersbureaus om actief deel te nemen in dit groeiend segment van de reiswereld.

ALGEMENE VOORWAARDEN

I   Toepasselijkheid: Door gebruik te maken van het platform travwizards.com aanvaardt u gehouden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

II   Definities:  Het platform travwizards.com is een onafhankelijk reisplatform dat tot doel heeft om bezoekers van travwizards.com in contact te brengen met deelnemers aan het platform. Het platform travwizardsd.com faciliteert het contact tussen een deelnemer aan het platform en een bezoeker die zich oriënteert over een bestemming of een bepaald reisthema. Deze doorverwijzing is vrijblijvend en leidt tot geen enkele verplichting voor noch de bezoeker, noch de betreffende deelnemer. Het platform travwizards.com zélf, biedt geen reizen of bestemmingsinformatie aan; travwizards.com is uitsluitend een communicatie- en promotieplatform.

Deelnemer aan het platform: Deelnemer aan het platform kunnen zijn: specialisten in een bepaalde bestemming of type reis, zoals daar zijn informatieleveranciers, reisspecialisten en lokale reisspecialisten die zich onderscheiden met een bijzonder reisaanbod voor de bezoeker van travwizards.com.

Bezoeker van het platform: Een bezoeker van het platform travwizards.com wenst gebruik te maken van de diensten of wil informatie verkrijgen van een deelnemer aan het platform

Informatieleverancier: Met informatieleverancier wordt op het platform travwizards.com een organisatie bedoeld die zich heeft toegelegd op professionele informatieverstrekking aan het publiek over een land, provincie, streek of stad of thema op het gebied van toerisme en recreatie.

Reisspecialist en lokale reisspecialist: 
De aangesloten reisspecialist en lokale reisspecialist, hierna te noemen “reisexpert”, is een door travwizards geselecteerde reisprofessional die zich onderscheidt door zijn uitgebreide kennis en ervaring van een bestemming of een bepaald reisthema.  De reisexpert is een professional die zijn vak verstaat en die, ingeval hij een reisaanbod doet, ervoor zorgt dat bij het sluiten van een reisovereenkomst een erkende garantieregeling voor reisgelden van toepassing is. Dit ter bescherming van de reisgelden van de bezoeker. De reisexpert op het platform van travwizards.com verstrekt vrijwillig en vrijblijvend informatie aan de bezoeker.

Reisovereenkomst: Een reisovereenkomst is een overeenkomst tussen een bezoeker van het platform travwizards.com en een deelnemer aan het platform, waarbij de bezoeker aan deze deelnemer opdracht geeft tot het organiseren van een reis. Deze reisovereenkomst wordt geregeerd door Algemene Voorwaarden die bilateraal tussen bezoeker en de betreffende deelnemer aan het platform worden overeengekomen.

Travel Response B.V. is eigenaar en beheerder van het platform travwizards.com. en verzorgt de actualiteit van de software, de hosting en veiligheid van het platform, alsmede de noodzakelijke updates van en onderhoudswerkzaamheden aan de programmatuur. Travel Response B.V. verzorgt het beheer van het platform en stelt een of meerdere professional(s) aan voor de onafhankelijke selectie van deelnemers aan het platform travwizards.com. Alle deelnemers aan travwizards worden op een uiterst nauwkeurige wijze geselecteerd op hun deskundigheid. Travwizards heeft geen enkel commercieel belang bij deze selectie, behalve de kwaliteit van de deelnemers en hun aanbod aan het netwerk. Travel Response B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de privacygegevens op het platform travwizards.com.

De publiekspresentatie: Iedere deelnemer aan het platform travwizards verzorgt een publiekspresentatie op het platform. De persoonsgegevens, bereikbaarheidsgegevens en bestemmings- dan wel thema-informatie die de deelnemer aan het platform zélf verstrekt, dienen om zijn kennis- en ervaringsprofiel aan de bezoeker kenbaar te maken zodat deze in staat wordt gesteld te selecteren op specifieke bestemmings- en thema-deskundigheid.
De informatie die de deelnemer aan het platform zodoende vrijwillig publiceert stelt de bezoeker in staat desgewenst contact met de deelnemer op te nemen op de wijze die de deelnemer zélf gepubliceerd heeft.
De presentatie van alle deelnemers op het platform is in een identieke format.

Vervolginformatie: Aanvullende informatie is informatie die een reisexpert, op verzoek van een bezoeker, aan deze bezoeker verstrekt, nadat een eerder vrijblijvende en kosteloze informatiegesprek heeft plaatsgevonden.

III   De dienstverlening van het platform travwizards.com: Het contact tussen een bezoeker en een deelnemer aan het platform travwizards.com is altijd een vrijwillig en rechtstreeks contact tussen beide partijen, is geheel vrijblijvend en verplicht beide partijen tot niets.De deelnemer aan het platform verstrekt, naar de doelstellingen van het platform, gratis informatie aan een bezoeker, waarbij deze zich vrij voelt informatie te vragen zonder dat deze informatie bedoeld is om hem aan te zetten tot het aangaan van een overeenkomst. Het is geheel aan de bezoeker zélf om op eigen initiatief wél dan niet, op basis van de kennis en de expertise van de deelnemer, een overeenkomst met deze aan te gaan.

IV   Een reisovereenkomst tussen een bezoeker en een deelnemer:
Het contact, alsmede de verstrekte informatie door een aangesloten deelnemer van het platform travwizards.com aan een bezoeker, is gratis en vrijblijvend.
In het geval dat een contact via het platform travwizards.com mocht leiden tot een wederzijdse overeenkomst tussen bezoeker en deelnemer, is dit een directe overeenkomst die geregeerd wordt door Algemene Voorwaarden van de deelnemer. Ook eventuele bijzondere afspraken komen rechtstreeks tussen beide partijen tot stand. Travwizards speelt daarin geen bemiddelende rol en is niet aansprakelijk voor verstrekte informatie door de deelnemer of de kwaliteit van een geleverd product of dienst.
Travel Response B.V., de eigenaar van het platform, is geen partij bij een overeenkomst tussen bezoeker en deelnemer aan het platform en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform, promoties of overeenkomsten met derden.

V   Vergoeding door de consument/bezoeker: De bezoeker aan het platform travwizards  is nooit enige vergoeding verschuldigd aan het platform, noch aan de deelnemers aan het platform voor het gebruik van het platform en/of ontvangen advies verkregen middels het platform. Alleen wanneer nadrukkelijk en van tevoren door een deelnemer en een bezoeker wordt overeengekomen dat vervolginformatie* en/of een uit te werken offerte of reisvoorstel kosten met zich mee brengt, mag door de aangesloten deelnemer (met goedkeuring vooraf door de bezoeker) kosten in rekening gebracht worden. In het geval dat een bezoeker een actie zou vragen die de vrijwillige en kosteloze advisering te boven gaat, dient een deelnemer dit vooraf aan de bezoeker kenbaar te maken, waarbij deze daar expliciet en vooraf in toe moet stemmen. Alle afspraken, overeenkomsten en wat dies meer zij tussen deelnemer en bezoeker dienen in voorkomend geval schriftelijk overeen gekomen te worden op basis van Algemene Voorwaarden die door de deelnemer van tevoren aan de bezoeker verstrekt worden.

VI   Het gebruik van de privacygegevens van de bezoeker: Travwizards vraagt geen gegevens van bezoekers aan het platform en registreert geen gegevens van bezoekers. De bezoeker heeft zélf de mogelijkheid om het gebruik van cookies wél of niet te accepteren. Het niet accepteren van cookies kan mogelijk de response van het systeem op selecties door de bezoeker vertragen of zelfs response onmogelijk maken. Slechts in het geval een bezoeker een testimonial (beoordeling) wil schrijven over zijn ervaringen met een reisexpert, vraagt travwizards de bezoeker zijn NAW-gegevens en e-mailadres. Dit ter voorkoming van anonieme (en mogelijk ongewenste) reacties op het platform. Degene die een testimonial schrijft geeft aan travwizards gedurende de registratie van de beoordeling, toestemming om de door hem verstrekte gegevens op het platform en mogelijk het overkoepelende landenplatform te plaatsen. De deelnemer aan het platform heeft, zoals dat in reviewsites gebruikelijk is, de mogelijkheid om middels een reactieregel een toelichting te geven op de testimonial/beoordeling die een bezoeker heeft geplaatst. Een bezoeker die een testimonial heeft geschreven voor een deelnemer en zich uit dien hoofde heeft aangemeld op het platform travwizards.com, kan zijn toestemming tot publicatie van zijn informatie eenvoudig intrekken of verwijderen door een verzoek te zenden aan travwizards middels een email: info@travwizards.com. Na intrekking van de toestemming worden alle geregistreerde gegevens (terstond, doch uiterlijk binnen een maand) uit het systeem van travwizards.com, inclusief het overkoepelende landenplatform, verwijderd en eindigt de registratie van de verstrekte review. Travel Response B.V. is degene die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Rechten van de bezoeker m.b.t. zijn geregistreerde gegevens volgens de AVG: Recht op inzage in je gegevens en rectificatie, het wissen en/of aanvullen van je gegevens/ het recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)/ het recht op het overdragen van gegevens aan derden/ het recht op minder persoonsgegevens te laten verwerken / het recht op een “menselijke blik bij besluitvorming” / het recht op bezwaar / het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met betrekking tot de aanmelding en het cookiesbeleid verwijzen wij naar de uitleg gepubliceerd op het platform travwizards.com. Travwizards zal de verstrekte gegevens van een bezoeker voor géén ander doel gebruiken dan de doelstelling waarvoor deze toestemming heeft gegeven.

VII   Beperking van aansprakelijkheid: De informatie op het platform travwizards.com is met grote zorg samengesteld om (in redelijkheid) nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op enig moment verouderd of niet meer geheel correct is. De gegevens op het platform en andere uitingen hieraan gelieerd, kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing vooraf, gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Travel Response B.V., de eigenaar van travwizards, is hiervoor niet aansprakelijk. Hoewel travwizards met grote zorg de selectie van haar deelnemers heeft verzorgd en inspanningen heeft geleverd om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of de volledigheid van de informatie die de deelnemers publiceren op het platform travwizards.com, noch voor advies dat door deze deelnemers aan bezoekers verstrekt wordt. Travel Response B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens van het platform travwizards of informatie die verstrekt wordt door de aangesloten deelnemers aan het platform.
Travel Response B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte of incidentele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het platform travwizards.com.

VIII   Toepasselijk recht: Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. In het geval van een geschil zullen partijen proberen dit geschil op te lossen door middel van mediation. Slechts indien partijen hun geschil niet kunnen oplossen middels mediation, zullen zij hun geschil voorleggen aan de rechter. Behandeling van eventuele geschillen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in ´s Hertogenbosch, tenzij dwingendrechtelijke regels een andere rechtbank aanwijzen. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer   56402554 de datum 01 oktober 2019.

Travel Response B.V.
Business-Center / Kerkhofstraat 21
5554 HG  Valkenswaard
KvK  56 40 25 54
BTW  NL 852108357B01

www.travwizards.online

Privacy & Disclaimer –  Cookies –  Algemene Voorwaarden  –  Contact informatie
  Aanmelden als expert op travwizards